Privacy Policy

1. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของเว็บไซต์การพนันออนไลน์ southeast-bottling ของเราคือการให้บริการที่มั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการของเรา โดยเรามุ่งเน้นในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่ปัจจุบัน, และข้อมูลการชำระเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของเรา และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการให้กับผู้ใช้

2. เงื่อนไข และข้อกำหนด

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์เกมพนันออนไลน์ southeast-bottling ของเรา ซึ่งในส่วนนี้ เราจะอธิบายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม เป้าหมายในการใช้ข้อมูล และวิธีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้คุณสามารถทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของคุณในเวลาที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

 • การปกป้องข้อมูล เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบความปลอดภัย หรือการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของคุณเฉพาะกับบุคคลที่มีความจำเป็นเท่านั้น
 • การเข้าถึงข้อมูล เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อจำเป็นตามกฎหมาย หรือเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นการจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย หรือของผู้ใช้รายอื่น
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูล คุณมีสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยคุณสามารถติดต่อเราได้ที่ข้อมูลติดต่อที่ระบุด้านล่าง
 • ความยินยอม โดยการใช้บริการของเรา คุณยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และข้อกำหนด เงื่อนไข การใช้งานที่ระบุ
 • การปรับปรุง เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ข้อมูลหรือกฎหมาย กรุณาตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

3. หน้าที่และความรับผิดของผู้ใช้บริการ

 • การใช้บริการอย่างเหมาะสม และเชื่อถือได้ ผู้ใช้บริการต้องใช้บริการโดยเหมาะสม และเชื่อถือได้ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการละเมิด หรือการใช้บริการอย่างผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม
 • สงวนสิทธิในข้อมูลบัญชี ผู้ใช้ต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบัญชีของตนเอง และห้ามให้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่มีสิทธิ์. ผู้ใช้ต้องรักษาบัญชี และรหัสผ่านของตนเองเป็นความลับ และต้องรับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภัยของบัญชีของตนเอง
 • ความรับผิดในการใช้บริการ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการใช้บริการ และการกระทำทุกกรณี และต้องไม่ใช้บริการเพื่อการกระทำใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายของประเทศที่ตนอยู่
 • การไม่รับประกันผลการเล่น เว็บเกมพนันออนไลน์ของเราไม่รับประกันผลการเล่น ผู้ใช้บริการจะต้องตระหนักว่าการเล่นเกมพนันมีความเสี่ยง และสามารถทำให้เสียเงินได้ และไม่ควรใช้เงินที่ตนไม่สามารถจ่ายได้
 • การปฏิบัติตามนโยบาย ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการใช้งาน และนโยบายอื่นๆ ที่เว็บไซต์กำหนดขึ้น
 • การรับผิดชอบในการใช้บริการ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการใช้บริการอย่างเหมาะสม และไม่ใช้บริการเพื่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล หรือองค์กรอื่น ๆ

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับบางเว็บไซต์เกมพนันออนไลน์ southeast-bottling เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือบริการเสริมจากแหล่งที่มีความเกี่ยวข้อง. อย่างไรก็ตาม, การเชื่อมโยงนี้ควรทำตามหลักการ และข้อกำหนดต่อไปนี้

 • การเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ควรเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หรือบริการที่เสริมเกี่ยวข้องกับเกมพนันออนไลน์ เช่น บทความเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการพนันหรือบริการช่วยเหลือสำหรับผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการเล่นพนัน
 • การชี้แจงเป็นเว็บไซต์ภายนอก หากมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก, เว็บไซต์ควรชี้แจงให้ผู้ใช้ทราบว่าพวกเขากำลังเข้าสู่เว็บไซต์ภายนอก และว่านโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์เกี่ยวข้องจะใช้บังคับในเว็บไซต์ภายนอกนั้น
 • ไม่รับผิดชอบสำหรับเนื้อหาภายนอก เว็บไซต์ควรชี้แจงว่าพวกเขาไม่รับผิดชอบในเนื้อหา หรือการกระทำของเว็บไซต์ภายนอก, และไม่มีการควบคุมหรือรับรองเนื้อหาดังกล่าว
 • การตรวจสอบความปลอดภัย เว็บไซต์ควรตรวจสอบความปลอดภัยของเว็บไซต์ภายนอกก่อนที่จะเชื่อมโยงไปยังนั้น และให้แนะนำให้ผู้ใช้ใช้วิจารณญาณในการเลือกเข้าชมเว็บไซต์ภายนอก
 • การสอดคล้องกับข้อกำหนดของเว็บไซต์ภายนอก การเชื่อมโยงต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของเว็บไซต์ภายนอกที่ผู้ใช้จะเข้าถึง

5. การปฏิเสธความรับผิด

เว็บไซต์อาจระบุว่าการเล่นพนันเป็นความรับผิดของผู้ใช้เอง และเว็บไซต์ southeast-bottling ไม่รับผิดชอบในการสูญเสียทางการเงิน หรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นพนัน เว็บไซต์อาจระบุว่าข้อมูลที่ให้มีเพียงเพื่อการแสดงเท่านั้น และไม่มีการรับประกันความถูกต้อง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว เว็บไซต์อาจระบุว่าผู้ใช้ต้องยินยอมที่จะปฏิเสธความรับผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ หรือการเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์